Ние използваме бисквитки, включително и бисквитки на трети страни, за да подобрим нашите услуги, за да персонализираме вашите реклами и да запаметим вашите преференции за уебсайта. Ако продължите браузинг сесията, вие се съгласявате с използването на бисквитки на нашия сайт. За повече информация (например как да изключите бисквитките), посетете нашата Политика за бисквитките.

Правила и условия за ползване

Общи условия за ползване на услуги, достъпни през уеб сайта www.foxchannels.bg

Този документ съдържа Общите условия за ползване на услугите, предоставяни от Фокс Нетуъркс Груп (Fox Networks Group) посредством уеб сайта www.foxchannels.bg и урежда отношенията между Фокс Нетуъркс Груп (Fox Networks Group) и потребителите на услугите, достъпни посредством уеб сайта www.foxchannels.bg.

Дефиниции: В настоящите Общи условия използваните термини и изрази имат следното значение:

Потребител - лице, което ползва услуги, достъпни през уеб сайта www.foxchannels.bg

Доставчик - Фокс Нетуъркс Груп (Fox Networks Group)

Услуги - всякакъв достъп до информация посредством уеб сайта www.foxchannels.bg

Настоящите Общи условия са достъпни на уеб сайта www.foxchannels.bg. Ползването на услугите, достъпни през уеб сайта www.foxchannels.bg съставлява съгласие на потребителя с настоящите общи условия и всички последващи промени в тях.

Фокс Нетуъркс Груп (Fox Networks Group) си запазва правото да извършва промени в Общите условия по всяко време, като ги довежда до знанието на потребителите чрез публикуването им на уеб сайта www.foxchannels.bg.

Предмет - Фокс Нетуъркс Груп (Fox Networks Group) предоставя на потребителите достъп до публикуваното на уеб сайта www.foxchannels.bg съдържание и използване на предоставяните посредством уебсайта услуги.

Права и задължения на потребителя

Потребителят има право да ползва услугите, достъпни посредством уеб сайта www.foxchannels.bg.

Потребителят има право да публикува съдържание на уеб сайта www.foxchannels.bg.

Потребителят има право да публикува съдържание, включващо обекти на интелектуалната собственост, единствено в случай, че е носител на правото или е получил право да го използва.

Потребителят се задължава да не използва, адаптира, изменя, разпространява обекти на интелектуална собственост, достъпни посредством уебсайта, освен ако използването е за лични и нетърговски цели.

Потребителят се задължава да използва услугите, достъпни през уеб сайта по начин, който не накърнява правата и законнитe интереси на трети лица.

Потребителят се задължава да не използва услугите, достъпни през уеб сайта по начин, който ограничава или препятства използването на услугите от трети лица.

Потребителят се задължава при използване на услугите, достъпни през уеб сайта, включително при публикуване на съдържание, да не прави достояние на трети лица информация, която противоречи на закона, правилата на морала и добрите нрави информация и материали, накърняващи честта и достойнството на трети лица заплашителни, неприлични, оскърбителни материали порнографски материали информация и материали, които нарушават права на трети лица, включително, но не само авторски права материали, съдържащи конфиденциална информация Потребителят се задължава да не публикува мнения, които са вулгарни, жестоки, сексистки, расистки или по друг начин оскърбителни.

Ограничение на отговорността

Доколкото www.foxchannels.bg е развлекателен уеб сайт за забавления, Фокс Нетуъркс Груп (Fox Networks Group) не носи отговорност за верността, пълнотата и актуалността на информацията, достъпна посредством уебсайта, както и за удовлетвореността на потребителите от качеството на услугите и пригодността на информацията за определени цели.

Фокс Нетуъркс Груп (Fox Networks Group) не гарантира качеството на предоставяните услуги и не носи отговорност при непредоставянето им.

Фокс Нетуъркс Груп (Fox Networks Group) не носи отговорност за вреди, причинени на потребителя вследствие използването или невъзможността за използването на информацията посредством уеб сайта.

Фокс Нетуъркс Груп (Fox Networks Group) не носи отговорност за вреди, причинени на потребителя вследствие спиране, прекратяване или промяна в предоставяните посредством уебсайта услуги.

Фокс Нетуъркс Груп (Fox Networks Group) не носи отговорност за вреди, причинени на потребителя вследствие на действия на трети лица, включително нерегламентиран достъп и инсталиране на вируси.

Фокс Нетуъркс Груп (Fox Networks Group) не носи отговорност за информация, съдържаща се в уебсайтове, достъпни за Потребителите посредством електронни препратки, публикувани на уеб сайта www.foxchannels.bg, рекламни материали и обяви, както и за качеството на продукти или съдържанието на услуги, достъпни на или от тези уебсайтове, както и изобщо за достъпността на сайтовете на трети лица или материали, за които потребителите са получили достъп през уеб сайта
www.foxchannels.bg.

Фокс Нетуъркс Груп (Fox Networks Group) не носи отговорност за вреди причинени на потребителя във връзка с отношения, възникнали между Потребителя и трети лица по повод на такава информация, продукти и услуги.

Интелектуална собственост

При използването на услугите посредством уеб сайта www.foxchannels.bg, Потребителят има достъп до обекти на интелектуалната собственост, които принадлежат на Фокс Нетуъркс Груп (Fox Networks Group) или на лице, отстъпило право на ползване на Фокс Нетуъркс Груп (Fox Networks Group). Потребителят няма право да използва и разпространява обекти на интелектуална собственост, достъпни посредством уебсайта, освен за лични нужди и с нетърговска цел.

Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото законодателство.

Публикуване на съдържание

При публикуване на съдържание на сайта от потребителя, включително текст, графика, видео или аудио („Съдържание"), потребителят предоставя на Фокс Нетуъркс Груп (Fox Networks Group) всички права, съгласно приложимото законодателство, даващи възможност за неограничено ползване на това Съдържание, без да е необходимо каквото и да било заплащане от страна на Фокс Нетуъркс Груп (Fox Networks Group), включително, но не само правото да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, да създава производни материали, разпространява, изпълнява, поставя и използва всички авторски и продуцентски права, по отношение на Съдържанието в световен мащаб и по всички медии, известни понастоящем или създадени по-късно, за най-дългия допустим от закона срок. В случай, че не възнамерявате да предоставите тези права на Фокс Нетуъркс Груп (Fox Networks Group), моля не публикувайте Съдържание на Сайта. Чрез публикуване на Съдържание на сайта потребителите гарантират, че:

(оригинал) - Съдържанието е оригинално и потребителят е притежател на авторските права;

(липса на закононарушения) нищо в Съдържанието не е непристойно, клеветническо, обидно, и не нарушава права на изпълнители, права на собственост, морални права, авторски права, права на неприкосновеност на личността, права за публикуване, и всякакви други права на трети лица;

(ограничения или заплащане) Фокс Нетуъркс Груп (Fox Networks Group) може да възпроизвежда, излъчва и използваме по всякакъв друг начин Съдържанието и да ползва правата, предоставени с този договор без ограничения или заплащане към съответния потребител или трети лица;

(трети лица) потребителят, публикувал Съдържанието е получил всички необходими съгласия за предоставяне на информация от всички лица, имащи отношение към Съдържанието и използването на Съдържанието от Фокс Нетуъркс Груп (Fox Networks Group) няма да накърни никакви права на трети лица.

Обезщетения

Потребителят се задължава да обезщети Фокс Нетуъркс Груп (Fox Networks Group) за всички претърпени вреди, включително правни разноски, в резултат на действия при използване на услугите, достъпни през уеб сайта www.foxchannels.bg в нарушение на българското законодателство или настоящите общи условия.

При извършване от Потребителя на действия, противоречащи на българското законодателство или тези общи условия, Фокс Нетуъркс Груп (Fox Networks Group) има право да преустанови достъпа на Потребителя до услугите, предоставяни посредством уеб сайта www.foxchannels.bg.

Недействителност

В случай, че някоя от разпоредбите на тези Общи условия се окаже недействителна съгласно действащото законодателство, това не води до нищожност на целите Общи условия.

Приложимо право

Тези Общи Условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България. Възникналите спорове се отнасят към съответните компетентни съдилища в Република България.